Stanovisko ČAD k implementaci Strategického záměru MŠMT (15. března 2021)

Česká asociace doktorandek a doktorandů z.s. (ČAD) vítá aktivity MŠMT směřující k postupné implementaci Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021

V rámci reformy financování doktorského studia ČAD považuje za nezbytné zajistit studujícím v doktorských studijních programech podmínky umožňující se naplno věnovat dizertačnímu výzkumu, zamezit, aby se mezi takovými doktorandy vytvářeli propastné příjmové rozdíly a zároveň zaručit dostatečné sociální zabezpečení doktorandů a doktorandek.

Za účelem dosažení těchto priorit ČAD navrhuje tyto kroky:

1. Nestanovit vyhláškou MŠMT minimální výši stipendia, nýbrž minimální výši příjmu doktoranda, který mu musí škola zajistit, aby jej mohla přijmout do prezenční formy studia.

2. Zrušit ve Strategickém záměru současný zákaz placení doktoranda za práci na dizertaci formou odměny za práci / úvazku, aby měly školy větší flexibilitu v možnosti zajištění minimálního příjmu doktoranda.

3. Stanovit minimální příjem prezenčního doktoranda nejméně na 1,5násobek minimální mzdy.

4. Vyjednat s MPSV, aby doktorandky v prezenčním studiu měly nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která se vypočte z minimální výše stanoveného příjmu doktorandů