Otevřený dopis ČAD rektorce UK ve věci nestandardní výměny školitelů na KTF UK

Momentální dění na KTF UK kolem ukončení spolupráce s prof. Tomášem Petráčkem jste jistě již zaznamenali. Jako ČAD nás znepokojuje především to, jak situace dopadá na doktorandy a jak byli o výměně školitele informováni. Při bližším obeznámení se s děním vyšlo navíc najevo, že se ve stejné situaci ocitli také doktorandi vedení prof. Jaroslavem Čechurou. Postup KTF vůči doktorandům vnímáme jako potenciálně nebezpečný precedens. Z tohoto důvodu jsme se v otevřeném dopise obrátili na rektorku Univerzity Karlovy Milenu Králíčkovou

Text je také ke stažení ve formátu pdf zde a níže na stránce. 

 

Vážená paní rektorko,

obracíme se na Vás jménem České asociace doktorandek a doktorandů, z.s. v souvislosti s událostmi na Katolické teologické fakultě (KTF UK).

Jako spolek aktivně se zasazující o zlepšení postavení doktorandek a doktorandů na českých vysokých školách považujeme zprávy o zbavení prof. Tomáše Petráčka funkce školitele a o způsobu informování dotčených doktorandů za velmi závažné. Dle v médiích dostupných informací byla daným doktorandům skutečnost, že prof. Petráček nebude od 31. října jejich školitelem, sdělena e-mailem. Při bližším zkoumání jsme navíc zjistili, že se ve stejné situaci jako doktorandi prof. Petráčka ocitli i doktorandi prof. Jaroslava Čechury, jemuž nebude prodloužena pracovní smlouva a jenž na KTF UK přestává působit ke konci září. Profesionální a stabilní vztah se školitelem je přitom jeden z nejpodstatnějších aspektů pro úspěšné završení doktorského studia.

Oběma skupinám doktorandů KTF UK nabídla dvě možnosti: změnu vedoucího práce, nebo ukončení studia. Obě varianty považujeme za problematické. Změna školitele, odhlédneme-li od lidského rozměru, může oprávněně přinést průtahy s dokončováním disertace a prodloužení studia, protože bude nový školitel potřebovat čas se s výzkumným tématem doktoranda seznámit. U doktorandů, kteří mají disertaci odevzdávat v horizontu tří měsíců či půl roku je situace ještě komplikovanější, jelikož by posudek vedoucího práce měl vypracovávat již školitel nový, který bude mít jen velmi omezené možnosti, jak zhodnotit postup práce a celkový průběh studia. Navíc, i v případě, kdy školitel ukončí pracovní poměr nebo je tento poměr ukončen s ním, může disertační práce vést i nadále jakožto externí školitel, nebrání-li tomu nějaké závažné důvody. Rozvázání pracovního poměru se školitelem by nadto nemělo znamenat ukončení studia jím vedených doktorandů.

S potěšením jsme zaznamenali Vaše stanovisko zveřejněné včera, tj. 24. srpna 2023, na webových stránkách Univerzity Karlovy, v němž vyjadřujete znepokojení nad „nevhodným a neodpovídajícím způsobem“ informování studujících v doktorských studijních programech[1]; přesto postrádáme v akademické obci a ve veřejném prostoru jednoznačnější odmítnutí postupu děkana prof. Vojtěcha Novotného. Třebaže je nyní nezbytné neodkladně řešit situaci doktorandů prof. Čechury a prof. Petráčka, obáváme se, že počínání děkana prof. Novotného má či může mít důsledky pro všechny doktorandky a doktorandy na UK, tj. nejen pro ty působící na KTF. Zůstane-li tento postup bez korekce, může dát vzniknout precedentu, kdy by mohl být stejným způsobem odejmut školitel či školitelka jakémukoli doktorandovi nebo doktorandce na Univerzitě Karlově. Tato nejistota by pak měla negativní vliv nejen na studující v doktorských programech a jejich disertační výzkum a profesní a osobní život, ale i na svobodu bádání.

Z tohoto důvodu apelujeme, aby vedení Univerzity Karlovy jednoznačně deklarovalo, jak nahlíží na postup děkana prof. Novotného na KTF UK v otázce doktorandů a obecněji, aby upřesnilo, podle jakých mechanismů a z jakých důvodů mohou být školitelé odvoláváni, a jak má být takto eventualita k doktorandům komunikována.

S úctou

Mgr. Šárka Lojdová, Ph.D., předsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů

Mgr. Marie Přibylová, Ph.D., místopředsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů

Mgr. et Mgr. Klára Šárovcová, členka předsednictva České asociace doktorandek a doktorandů

Mgr. Jakub Šindelář, místopředseda České asociace doktorandek a doktorandů