Prohlášení ČAD ke snižování stipendií na FF UK

Akademický senát FF UK vzal minulý týden na vědomí rozhodnutí vedení fakulty snížit pro akademický rok 2022/2023 stipendia doktorandkám a doktorandům v prezenční formě studia ze 13 000 Kč měsíčně na 10 500 Kč měsíčně.

Ačkoli chápeme finanční tíseň FF UK, jsme tímto rozhodnutím velmi znepokojeni a obáváme se, že řadě lidí neumožní ve studiu pokračovat. Za velmi problematické považujeme i odůvodnění tohoto kroku.

Vedení FF UK argumentuje, že je tento krok nejen rozpočtově zodpovědný, ale také motivační, neboť plánuje odměňovat ty nejlepší prostřednictvím mimořádných stipendií a snižovat stipendia těm, kdo v ročním hodnocení obdrží známku „B“.

Účty však musí lidé zaplatit teď a tady – platbu nájmu nelze odložit do budoucna, do doby, kdy člověk možná dostane mimořádné stipendium. Progresivní systém navyšování stipendií může člověka motivovat pouze tehdy, je-li základní výše stipendia stanovena tak, aby pokryla základní životní potřeby. Touto částkou 10 500 Kč není. Vidina trestu v podobě dalšího snížení stipendia pak nepředstavuje hnací motor, který bychom považovali v ČAD za žádoucí.

Třebaže s vedením FF UK souhlasíme, že je situaci doktorandek a doktorandů třeba řešit systémově a že je klíčovým aktérem stát, jsme nadto přesvědčeni, že zásadní roli sehrávají i univerzity a fakulty. Pokud si i ony nevezmou agendu doktorského vzdělávání za svou, obáváme se, že nelze v nejbližší době očekávat zlepšení bez ohledu na připravovanou reformu.

Za nešťastnou pokládáme i rétoriku průvodního dopisu, v němž vedení snižování stipendií ospravedlňuje. Tento dopis naznačuje, že fakulta nepovažuje disertační výzkum svých studujících za důležitý. Vyznění dopisu je zraňující úměrně tomu, kolik času a energie jednotliví lidé svému výzkumu a dalším aktivitám věnují – čím více toho pro fakultu dělají, tím hůř na ně formulace dopisu dopadají.

Předsednictvo ČAD