7.2.2017, 18:00 - Pravidelná pražská schůze

V úterý 7. 2. 2017 od 18:00 se V Jirchářích 6, Praha 1. uskuteční další pražské setkání ČAD. (Zvoňte na zvonek NKC - AVČR, přijdeme vám otevřít.)

Na programu je důležitá agenda - je třeba prodiskutovat (a následně sepsat) návrhy pro budoucí podobu doktorského studia v ČR a to nejen obecně, ale nyní konkrétně pro tyto dva okruhy (k oběma by se mělo přihlížet) - 

1) "Akční plán rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti", který má samostatnou "kapitolu" doktorandi. Prostřednictvím výše uvedeného dokumentu si MŠMT klade za cíl hlouběji se problematikou lidských zdrojů a rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu a vývoji zabývat a vytvořit systém podporující rozvoj vhodných a rovnocenných podmínek pro kvalitní práci, profesní rozvoj, mobilitu a reintegraci výzkumných pracovníků.

Okruhy k diskusi jsou zhruba tyto: status doktoranda (zaměstnanec x student); pracovní podmínky a povinnosti doktorandů; systematická práce a podpora talentů mezi studenty doktorského studia; povinnosti školitele ve vztahu k doktorandům; mentoring; podpora horizontální mobility; rozvoj měkkých dovedností a připravenost absolventů pro praxi; mzdové a stipendijní ohodnocení; genderová dimenze; grantové podmínky.


2) Podněty pro Národní akreditační úřad - jde o to sesumírovat návrhy, na co by měl být brán zřetel při nastavování akreditačních kritérií doktorských studijních programů.

Postup navrhujeme takový, že si každý za sebe připraví, co mu připadá z jeho pohledu jako nejpalčivější a pak to ve skupině dáme dohromady a navrhneme hlavní formulace. Nejedná se o přesná znění ve smyslu různých paragrafů apod., spíše o "obecná doporučení".

3) Dalším bodem programu bude informování o novinkách a vývoji doktorandské problematiky v ČR (hlavně pozornost ze strany médií i ministerstva, plánované zvýšení stipendií a nastavení standardizace, proplácení zdravotního pojištění nad 26 let apod.) 

Čaj a sušenky included :-)

Těšíme se na viděnou!